O SZKOLE    GALERIA ZDJĘĆ    BIP    KONTAKT
MENU
DOKUMENTY SZKOLNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
PROJEKTY
WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZENIE DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY
Zgodnie z § 23 pktt. 2, 3 i 5 Rozporządzenia MENiS
z dnia 20 lutego 2004r. W sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 ) i Zarządzeniem Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016 r.zmieniające zarzadzenie nr 6 Opolskiego Kuratoria Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim. ustala się:
§1


1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
a) na podstawie zgłoszenia rodziców młodzieży zamieszkałej w obwodzie - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum (zameldowanie jednego z rodziców, prawnych opiekunów), tj. z miejscowości: Bogacica, Borkowice, Bazany, Czaple Stare, Krężel, Nowa Bogacica, Szklarnia, Zameczek, Krasków;
(WZÓR ZGŁOSZENIA)

b) laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zaięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
(wzór wniosku - wpis w nagłowku wniosku laureat)

c) rodzice mogą składać wniosek do trzech wybranych publicznych gimnazjów ze wskazaniem kolejności wyboru (od nabardziej do najmniej preferowanych)
d) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje miejscami.
(WZÓR WNIOSKU)


§2

1. Powołuje szkolną komisję rekrutacyjną w składzie:
Styrczewski Dariusz - przewodniczący komisji
Krupa - Przewłocka Marzena - członek
Noculak Piotr - członek
2. Komisja rekrutacyjna odpowiada za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas I w roku szkolnym 2016/2017


§3


1. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza rejonu jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
a) suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, zgodnie z następującym sposobem przeliczania:
ocena celująca - 6 punktów,
ocena bardzo dobra - 5 punktów,
ocena dobra - 4 punkty.
b) suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zachowania, zgodniez następującym sposobem przeliczania:
zachowanie wzorowe — 6 punktów,
zachowanie bardzo dobre - 5 punkty,
zachowanie dobre - 4 punkty.
c) suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za dodatkowe osiągnięcia, zgodnie z następującym sposobem przeliczania:
każde dodatkowe osiągnięcie — l punkt.
2. O przyjęciu kandydata decyduje kolejność ustalona na podstawie uzyskanych punktów.
3. W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu mają sieroty, półsieroty, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wychowawczych rodzinach zastępczych.

§4


l. Przy podziale uczniów na poszczególne oddziały uwzględnia się:
a) dobro dziecka,
b) miejsce zamieszkania,
c) stopień znajomości języka obcego,
d) zachowanie podziału grup na zajęcia z języków obcych, informatyki oraz zajęcia dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzeni ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

§5


1. W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły uczniowie składają wymagane dokumenty do sekretariatu gimnazjum.
2. Wymagane dokumenty stanowią:
a) złoszenie lub wniosek
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
d) ankieta osobowa,
e) deklaracja zgody uczęszczania kandydata na zajęcia z języka mniejszości narodowej, religii, wychowania do życia w rodzinie.

§61. Lista przyjętych uczniów zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły
w terminie ustalonym przez dyrektora.
2. Rodzice kandydatów mają prawo odwołać się do dyrektora gimnazjum
w terminie 7 dni od ogłoszenia listy w formie pisemnej.
3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodziców (prawnych opiekunów)
w terminie 30 dni od daty wpłynięcia odwołania, w formie pisemnej.

TERMINY REKRUTACJI

1.Składanie wniosków do wybranych gimnazjów - 25 maja – 23 czerwca 2016 r.

2.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia - od 24 czerwca 2016 r.- 28 czerwca 2016 r.

3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do gimnazjum - 29 czerwca 2016r. - 1 lipca 2016 r.

4.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum - 18 lipca 2016 r.do godziny 12.00

5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia orginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i orginału zaświadczedniao wynikach sprawdzianu o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum - od 18 lipca do 20 lipca 2016 r.

6.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum - 21 lipca 2016 r. do godz.12.00.

7. Termin rekrutacji uzupełniającej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się według kryterium określonych przez Opolskiego Kuratora Oświaty zarządzeniem nr 15 z dnia 18 kwietnia 2016 r.


W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - podanie kandydata będzie rozpatrywane jedynie w szczególnych wypadkach (tj. choroby kandydata, wypadków losowych, zmiany miejsca zamieszkania). t
DOKUMENTY
WZÓR WNIOSKU(wersja doc)

WZÓR ZGŁOSZENIA(wersja doc)
AKTY PRAWNE
Pismo ZARZĄDZENIE NR 15 Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające zarzadzenie nr 6 Opolskiego Kuratoria Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.


Pismo ZARZĄDZENIE NR 6 Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji do publicznych sZkól podstawowych i publicznych gimnazjów Gminy Kluczbork na rok szkolny 2016/2017.


INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KLUCZBORK w roku szkolnym 2016/2017

Copyright by www.d4u.glt.pl