Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania strona 23


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIAPublicznego Gimnazjum Nr 2 W BogacicyI. Podstawa prawna


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ( WZO ) zostały opracowane na podstawie:


 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
  Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).


 1. Rozporządzenia MEN z dnia 07.09.2004 roku sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) ustala się szczegółowe zasady bieżącego oceniania klasyfikowania i promowania uczniów.II. Zasady oceniania


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 1. Ocenianiu podlegają:

  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

  2. zachowanie ucznia.


 1. Ocenianie zachowania ucznia podlega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.


 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

  2. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

  2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

  4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

  5. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali, o której mowa w rozdz. VI pkt 2 i rozdz. VIII pkt 5

  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


 1. Kontrola i ocena osiąganych przez uczniów wyników kształcenia ma m.in..

  1. wspomagać proces uczenia się i szkolną karierę ucznia

  2. monitorować jego postępy

  3. określać indywidualne potrzeby.


 1. Proces oceniania ma m.in.:

  1. stwarzać sytuacje, w której każdy uczeń będzie miał możliwości do zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności,

  2. być elementem wychowania,

  3. wspierać rozwój ucznia.


 1. Każdy aspekt i faza oceniania ma:

  1. być dostępna dla wszystkich zainteresowanych

  2. być otwarta na badanie i weryfikowanie

  3. umożliwiać wysoką pewność wnioskowania o wiedzy i umiejętnościach uczniów.


 1. Kontrola i ocena osiąganych przez uczniów wyników ma:

  1. cechować dokładność i systematyczność

  2. być akceptowana i postrzegana jako sprawiedliwa przez wszystkich zainteresowanych

  3. umożliwiać nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

III. Jawność ocen


 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;


 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

b. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

c. skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) i wpisywane do dziennika przez nauczycieli prowa­dzących zajęcia edukacyjne.


 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej ustaloną ocenę.


 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
  i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).


 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w rozdz. III pkt 1 lit. a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom z zastrzeżeniem rozdz. III pkt 8 i 9 o których mowa w rozdz. III pkt 1 lit. a.


 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71 b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej “ustawą”, z zastrzeżeniem rozdz. III pkt 8.


 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w rozdz. III pkt 1 lit. a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


 1. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek jaki wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.IV. Zwalnianie ucznia, nauczanie indywidualne


 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego , informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.


 1. Przedmioty muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne mogą być realizowane w cyklach jednosemestralnych w takim przypadku ocena klasyfikacyjna śródroczna wpisywana jest również na świadectwie jako ocena roczna.


 1. W razie choroby ucznia trwającej dłużej niż 3 miesiące udokumentowanej pisemnym zaświadczeniem lekarskim, może mu być przyznane indywidualne nauczanie w domu.


 1. Pedagog szkolny kompletuje potrzebną dokumentację i kieruje ją do odpowiedniej instytucji.


 1. Decyzję o przyznaniu nauczania indywidualnego podejmuje dyrektor szkoły w formie decyzji administracyjnej określając ilość godzin nauczania i podporządkowując zajęcia edukacyjne konkretnym nauczycielom.


 1. W dokumentacji przebiegu nauczania przy przedmiotach nie objętych nauczaniem indywidualnym wpisuje się “zwolniony”.


 1. Uczniowi, który wykazuje szczególne uzdolnienia lub zainteresowania może być przyznany indywidualny tok nauki z zakresu jednego lub kilku zajęć edukacyjnych.


 1. Decyzje o indywidualnym toku nauczania podejmuje rada pedagogiczna w ramach jej kompetencji i zgodnie ze swoim regulaminem pracy.


 1. Wniosek o przyznanie indywidualnego toku nauczania mogą składać rodzice lub nauczyciel uczący za zgodą poradni psychologiczno – pedagogicznej.


 1. Uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki wyznacza się nauczyciela opiekuna i przyznaje dodatkowe 1 lub 2 godziny lekcyjne.


 1. W czerwcu uczeń nauczany indywidualnym tokiem zobowiązany jest zdać egzamin klasyfikacyjny z odpowiedniego zakresu materiału, a wynik egzaminu jest odnotowany w dokumentacji przebiegu nauczania.


 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.


 1. W przypadku ucznia o którym mowa w ust. 13 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”;
V. Klasyfikacja ucznia 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania oraz ustaleniuwedług skali określonej w statucie szkołyśródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem rozdz. V pkt 2.


 1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z rozdz. VI pkt. 3 i 4.


 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku w drugiej dekadzie stycznia.


 1. Klasyfikacja roczna polega na posumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w rozdz. VI pkt 2 i rozdz. VIII pkt 5.


 1. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy I gimnazjum , polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z rozdz. VI pkt 3 i rozdz. VIII pkt 6 1. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, wg procedur:

  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, poprzez wychowawcę klasy, informuje pisemnie, na miesiąc przed klasyfikacją, ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej.

  2. wychowawca klasy w terminie jednego miesiąca przed klasyfikacją informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania.

  3. wychowawca klasy w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacją ustnie informuje ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  4. wychowawca klasy na zebraniu rodziców w terminie 2 tygodni przed klasyfikacją pisemnie informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  5. termin zebrania dla rodziców ustala dyrektor szkoły w formie zarządzenia i podaje do wiadomości uczniom poprzez wychowawcę klasowego.

  6. w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych w dniu ogłaszania komunikatu o zebraniu dla rodziców wychowawca klasy telefonicznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminie zebrania.

  7. absencja rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na zebraniu klasowym obliguje ich do indywidualnego kontaktu z wychowawcą klasowym w celu uzyskania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  8. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
   i
   zachowania wpisać długopisem w kolorze zielonym do dziennika lekcyjnego w terminie do 3 tygodni przed klasyfikacją.

  9. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w terminie do 7 dni po ogłoszeniu ocen, mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły na piśmie z wraz z uzasadnieniem jeżeli uznają, że przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania jest zaniżona.

  10. dyrektor szkoły po stwierdzeniu zasadności zastrzeżeń, informuje ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) o terminie przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości z danych zajęć edukacyjnych.

  11. w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości dyrektor szkoły powołuje komisją w składzie:

   1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

   2. nauczyciel uczący takie same zajęcia edukacyjne w szkole lub pokrewne.

  12. w sprawdzianie w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć rodzice ucznia ( prawni opiekunowie).

ł. sprawdzian wiadomości składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, techniki, informatyki, muzyki oraz wychowania fizycznego z których sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  1. W przypadku przewidywanej oceny zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję w skład której wchodzą:

 1. wychowawca klasy,

 2. pedagog szkoły,

 3. przewodniczący zespołu klasowego.

  1. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności postanowienia rozdz. X pkt 7 ppkt 1 i ppkt 2 oraz pkt 8.


 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowaniawychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.


 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.


 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ma obowiązek wystawić oceny klasyfikacyjne na dwa dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.


 1. Oceny klasyfikacyjne wystawione są w oparciu, o co najmniej 3 oceny bieżące wystawione z zachowaniem zasady systematyczności oceniania.


 1. Oceny niedostateczne klasyfikacji rocznej i śródrocznej zapisywane są w dzienniku lekcyjnym w kolorze czerwonym.VI. Skala ocen


  1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dokonuje się w stopniach według skali 6 – 1, z możliwością podwyższania znakiem (+) plus lub obniżanie znakiem (-) minus , co odpowiada 0,3 stopnia.


  1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg następującej skali:

   1. stopień celujący cel 6

   2. stopień bardzo dobry bdb 5

   3. stopień dobry db 4

   4. stopień dostateczny dst 3

   5. stopień dopuszczający dop 2

   6. stopień niedostateczny ndst 1

  1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym z stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.


  1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.


  1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 1. Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który :

  • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podsta­wy programowe danego szczebla nauczania,

  • wykorzystuje wiedzę z innych pokrewnych zajęć edukacyjnych
   i różnych źródeł,

  • potrafi samodzielnie interpretować wydarzenia, dokonać ich selekcji
   i oceny;

  • potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę, stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ),

  • formułuje wypowiedzi ustne i pisemne wzorowym językiem,

  • twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zaintereso­wania,

  • na lekcjach jest bardzo aktywny;

  • osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porów­nywalne osiągnięcia.


 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności materiału programowego;

  • zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, samodzielnie interpretuje wydarzenia;

  • korzysta z różnych źródeł wiedzy;

  • łączy wiedzę z różnych zajęć edukacyjnych;

  • rozwiązuje samodzielnie zadania, potrafi zaplanować i zorganizować pracę;

  • chętnie podejmuje się prac dodatkowych.


 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  • opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania, ma niewielkie braki;

  • inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności stosując wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów;

  • wykazuje się aktywnością na lekcjach;

  • myśli przyczynowo - skutkowe.


 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem w zakresie umożliwiającym postęp w dalszym uczeniu się;

  • potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań typowych o średnim stopniu trudności czasem z pomocą nauczyciela;

  • jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.


 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  • ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia;

  • na lekcjach jest bierny, ale wykazuje chęć do współpracy i odpowie­dnio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia;

  • stosuje podstawowe umiejętności.


 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;

  • nie potrafi wykona prostych zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela;

  • wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.VII. Tryb oceniania
VIII. Kryteria ocen zachowania


 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania.


 1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.


 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do karty obserwacji ucznia (zeszyt uwag), na bieżąco. 1. Dyrektor szkoły może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli stwierdzi, że nie zostały zachowane obowiązujące procedury.


 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:


 1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ucznia klasy I – III ustala się w następującej skali:


   1. wzorowe,

   2. bardzo dobre,

   3. dobre,

   4. poprawne,

   5. nieodpowiednie,

   6. naganne,


 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.


 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktów.


 1. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie:

  1. podać rodzicom na pierwszym zebraniu,

  2. zapis w dzienniku lekcyjnym – lekcja wychowawcza.


 1. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i roczną ucznia uwzględniając:

 1. liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru / roku szkolnego;

 2. opinię samorządu klasowego;

 3. samoocenę dziecka


 1. Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na 7 dni przed radą klasyfikacyjną w danym semestrze roku szkolnego.


 1. W uzasadnionych przypadkach wychowawca klasy może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.


 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie

z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2011r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


 1. Gdy uczeń zagrożony jest oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem semestru i roku szkolnego.


 1. W sytuacji, gdy uczeń dokona rażącego naruszenia zasad zachowania (np. kradzież, bójka z uszkodzeniem ciała, spożywanie alkoholu, palenie papierosów) dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystawić ocenę niższą niż proponowaną, w okresie krótszym niż miesiąc przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej.


 1. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania:

 1. innych nauczycieli – oceny zachowania zostają podane na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,

 2. uczniów,

 3. rodziców – na spotkaniu semestralnym (wywiadówkach).


 1. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, pobyt w sanatorium, indywidualne nauczanie) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.


 1. W dzienniku lekcyjnym znajduje się zeszyt, w którym nauczyciele wpisują uwagi pozytywne i negatywne.


 1. Ocena końcoworoczna zachowania jest składową ocen za I i II semestr (sumowane są punkty z I i II semestu i dzielone na 2). Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca poprzez zsumowanie punktów z poszczególnych kategorii i zamienieniu ich na stopień wg kryterium.


21. Kryterium punktowe oceny z zachowania.

a) wzorowe – 150 i więcej pkt

b) bardzo dobre – 110- 149 pkt

c) dobre – 70-109 pkt

d) poprawne – 40-69 pkt

e) nieodpowiednie- 10-39 pkt

f) naganne- 0-9 pkt i mniej


 1. Uczeń, który uzyska 20 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej zachowania w danym semestrze roku szkolnego.


 1. Uczeń, który w ciągu semestru otrzyma 70 i więcej punktów ujemnych otrzymuje naganę Dyrektora szkoły. Uczeń ten nie może otrzymać oceny semestralnej lub rocznej wyższej niż zachowanie nieodpowiednie.


 1. Dyrektor może udzielić nagany w sytuacjach, gdy zachowanie ucznia stworzyło bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia innej osoby lub było szczególnie naganne w odniesieniu do zasad kultury i zasad współżycia społecznego.


 1. Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 70 punktów, które są równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.


 1. Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów:
  1. Punkty dodatnieLp.

Kryteria oceny

Liczba punktów

Częstotliwość


Wkład pracy włożony w poprawę ocen, w tym utrzymanie wysokiej średniej (min. 4,0)5


przyznane na koniec roku szkolnego


Punktualność przychodzenia na zajęcia

-brak spóźnień5

za każdy semestr


Wzorowa frekwencja semestralna

-brak nieobecności5


za każdy semestr


Wysoka kultura osobista

(właściwy stosunek do starszych, koleżeńskość i uczynność, szanuje mienie szkolne i innych)


0 - 10

za semestr


Praca na rzecz szkoły:

-organizacja imprez szkolnych: przygotowanie dekoracji, rekwizytów

- organizacja imprez szkolnych, pomoc w opracowaniu scenariusza imprezy


0 - 7


każdorazowo


Praca na rzecz klasy.


0 – 5

każdorazowo


Rozwijanie umiejętności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych lub kołach zainteresowań5


na semestr


Aktywna praca w samorządzie szkolnym


0-10

na semestr


Pomoc koleżeńska w nauce


5

za semestr


Praca w środowisku lokalnymwolontariat (WOSP, harcerstwo, służba kościelna, OSP, LZS, szkoła muzyczna, domy kultury, inne), poświadczone odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem.


10


przyznawane na koniec roku szkolnego


Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych.

5

każdorazowo


Reprezentowanie szkoły:

Udział uczniów za zgodą nauczyciela w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych:

 • etap szkolny

 • etap gminny

 • etap powiatowy

 • etap wojewódzkich

 • etap ogólnopolskich

5

10

10

15

20
każdorazowo


Zajęcie poszczególnych miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych:

-etap szkolny

I miejsce

II miejsce

III miejsce
10
każdorazowo

-etap gminny

(I – III ) miejsce


15

za każde miejsce

-etap powiatowy

(I –III) miejsce


20


za każde miejsce


-etap wojewódzki

(I –III) miejsce


25

za każde miejsce

-etap ogólnopolski

(I –III) miejsce


30


za każde miejsceZajęcie poszczególnych miejsc w zawodach sportowych:

-etap gminny

I miejsce

II miejsce

III miejsce8

6

4za każde miejsce

-etap powiatowy

I miejsce

II miejsce

III miejsce10

8

5


za każde miejsce

-etap wojewódzki

(I-III) miejsce


20

za każde miejsce

-etap ogólnopolski

(I-III) miejsce


30


za każde miejsce


Postęp w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą


5

za semestr


Brak uwag w ciągu miesiąca


5

co miesiąc


Inne pozytywne formy aktywności


5

każdorazowo


Terminowy zwrot książek do biblioteki


2

na koniec roku szkolnego


Udział w realizacji projektu edukacyjnego

0-10

koniec roku szkolnego w którym był realizowany projekt


Udział w wymianie międzyszkolnej.


0-10


każdorazowo


  1. Punkty ujemne


L.p.

Kryteria oceny

Liczba punktów

CzęstotliwośćBrak usprawiedliwienia nieobecności w szkole


- 5

za każdą godzinę


Spóźnianie się.


-2

każdorazowo


Przeszkadzanie w czasie zajęć szkolnych


- 2

każdorazowo


Podważanie i komentowanie poleceń nauczyciela na lekcji


- 5

każdorazowo


Niewykonywanie poleceń nauczyciela


-5

każdorazowo


Aroganckie odzywanie się do n-la lub innego pracownika szkoły


- 5

każdorazowo


Samowolne spożywanie posiłków oraz żucie gumy na lekcji


- 2

każdorazowo


Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć bez zgody nauczyciela


- 5


każdorazowo


Próba oszustwa , ściąganie.


-5

każdorazowo


Podrabianie podpisów, ocen zwolnień.- 10


każdorazowo


Umyślne niszczenie mienia szkolnego i własności innych osób.- 10- -20


każdorazowo


Kradzież.- 10- -20

każdorazowo


Posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie środków odurzających, tabletek na terenie szkoły (w czasie imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek i innych) i poza nią (poświadczone dokumentacją lub notatką np. z policji).


- 15- -30

każdorazowo


Agresja i przemoc:

-stosowanie agresji słownej (wyzwiska, obelgi, wulgaryzmy, używanie przekleństw na lekcji)


-agresja fizyczna (bójki, pobicia)

-długofalowa przemoc (wymuszanie, grożenie, znęcanie się)


-wyłudzanie pieniędzy.- 10- 15

- 30


- 15


każdorazowo


Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu, wnoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.


- 10

każdorazowo


Naruszanie godności osobistej drugiego człowieka.


- 10

każdorazowo


Oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły i poza nią.- 15każdorazowoNagrywanie filmów z udziałem rówieśników uwłaczających godność drugiego człowieka innych osób i rozpowszechnianie ich w Internecie . bez ich zgody.- 15


każdorazowo


Brak stroju odświętnego we wskazanym przez wychowawcę dniu (strój galowy).


- 5

każdorazowo


Opuszczanie terenu szkoły bez zgody opiekuna (np. wychodzenie do sklepu).


- 5

każdorazowo


Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i funkcji.


- 5

każdorazowo


Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej.


- 5

na koniec roku szkolnego


Zachowanie negatywne w czasie przywozów i odwozów.


- 5

każdorazowo


Inne skandaliczne negatywne nieprzewidziane zachowanie ucznia.


- 5- -15

każdorazowo


Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.


- 5

każdorazowo


Udział w realizacji projektu edukacyjnego.


0 do -10

koniec roku szkolnego, w którym był realizowany projekt


Brak obuwia zmiennego.


- 2

jednodniowo
IX. Egzamin klasyfikacyjny


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.


2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.


3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.


4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

b. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.


5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa rozdz. IX pkt 4 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: tzajęcia techniczne, plastyka, muzyka zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.


6. Uczniowi, o którym mowa w rozdz. IX pkt 4 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.


7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem rozdz. IX pkt 8.


8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.


9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).


10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w rozdz. IX pkt 2,3 i pkt 4 lit. a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.


11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w rozdz. IX pkt 4 lit. b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

b. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.


12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w rozdz. IX pkt 4 lit. b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.


13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.


14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w rozdz. IX pkt 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w rozdz. IX pkt 4 lit. b – skład komisji;

b. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sięnieklasyfikowany.


16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz. IX pkt 17 i rodz. X .


17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. XII pkt 1 i rozdz. X .


18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem rozdz. X.
X. Egzamin sprawdzający


 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

  1. w przypadku rocznej lub śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnychprzeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną lub śródroczna ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.


 1. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2 lit a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa rozdz. X pkt 2 lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).


 1. W skład komisji wchodzą:

a. w przypadku rocznej lub śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:


 1. Nauczyciel, o którym mowa w rozdz. X pkt 4 ppkt1 lit. b, może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


 1. Ustalona przez komisję roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowanie nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny .Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. XII pkt 1.


 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:


 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.


 1. Do protokołu, o którym mowa w rozdz. X pkt 7 ppkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.


 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w rozdz. X pkt 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


 1. Przepisy rozdz. X pkt 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej lub śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
XI. Promocja ucznia, promocja z wyróżnieniem


 1. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem rozdz. XII pkt 1.


 1. Począwszy od klasy I gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

a. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,

do średniej ocen o której mowa w pkt. XI 2. wlicza się także roczne oceny

uzyskane z tych zajęć.


 1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).


 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.


 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w rozdz. XI pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem rozdz. XII pkt 9.XII. Egzamin poprawkowy


 1. Począwszy od klasy I, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.


 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.


 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.


 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.


 1. Nauczyciel, o którym mowa w rozdz. XII pkt 4 lit.b, może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. skład komisji,

  2. termin egzaminu poprawkowego,

  3. pytania egzaminacyjne,

  4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.


 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum, nie później niż do końca września.


 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem rozdz. XII pkt 9.


 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.XIII. Ukończenie gimnazjum , ukończenie z wyróżnieniem


 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:

  1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt 9., 10. rozdz. VIII oraz pkt 4., rozdz. XI.

  2. jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego obejmującego część humanistyczną, matematycznoprzyrodniczą i językową, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej egzaminem gimnazjalnymz zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 2.


 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.


 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

a. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,

do średniej ocen o której mowa w pkt. XIII 3. wlicza się także roczne oceny

uzyskane z tych zajęć.


 1. O ukończeniu przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
XIV. Egzamin gimnazjalny


1. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

a. w części pierwszejhumanistycznejwiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

b. w części drugiejmatematyczno-przyrodniczejwiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

c. w części trzeciejwiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego


2. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.


3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.


4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.”,


5. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


6. Szczegółowe procedury dotyczące egzaminu gimnazjalnego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.