Statut Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

STATUT


Publicznego Gimnazjum Nr 2 w BogacicyRozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


 1. Publiczne Gimnazjum Nr 2 jest szkołą publiczną z siedzibą w Bogacicy.

 2. Organem prowadzącym jest gmina Kluczbork.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

 4. Cykl kształcenia trwa 3 lata.


§ 2 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej oraz stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej gimnazjum określają odrębne przepisy.
Rozdział II


CELE I ZADANIA GIMNAZJUM


§ 3


1. Naczelnym celem wychowania w gimnazjum jest:Wszechstronna pomoc

wychowankowi w osiągnięciu dojrzałej osobowości.

2. Gimnazjum realizuje zadania i cele wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając program wychowawczy i profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

 1. zapewnia możliwość bezpłatnej nauki wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie szkolnym gimnazjum, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

 2. realizuje programy nauczania, programy wychowania, kształcenia umiejętności oraz działań opiekuńczych i profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb,

 3. realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną odrębnymi przepisami,

 4. wprowadza ucznia w świat nauki przez poznawanie języka, wymaganych pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

 5. wdraża uczniów do samodzielności w myśleniu, podejmowaniu decyzji
  i
  działaniu,

 6. umożliwia zdobycia uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,

 7. kształci umiejętności gromadzenia wiedzy i jej wykorzystania,

 8. umożliwia uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia,

 9. rozwija umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,

 10. wspomaga rozwoju osobowego ucznia przez wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i właściwą organizację czasu dnia,

 11. wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.


§ 4


1. Realizacja celów i zadań gimnazjum następuje poprzez:

a) realizację programów wynikających ze szkolnego zestawu programów;

b) oddziaływanie wychowawcze skierowane na:

    • życie w społeczeństwie

    • harmonijny rozwój psychofizyczny

    • człowiek jako odbiorca i twórca kultury

    • ekologię i ochronę środowiska

    • współpracę z rodzicami

    • młodzież a Unia Europejska

    • poradnictwo zawodowe

c) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, zgodnie z potrzebami uczniów.

 1. umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów),

 2. prowadzenie lekcji religii (na życzenie rodziców)

 3. pracę pedagoga i psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 4. realizację działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w ramach art. 42 KN

 5. realizację działań dodatkowych edukacyjnych w ramach programów zewnętrznych.

2. W celu realizacji zadań, określonych w pkt.1 gimnazjum:

    • utrzymuje stały i bieżący kontakt z rodzicami uczniów

    • w razie potrzeby może organizować indywidualny tok nauki

    • nawiązuje i rozwija współpracę z innymi placówkami.


§ 5


1. Gimnazjum wypełnia swoje zadania opiekuńcze za pośrednictwem zatrudnionych w nim nauczycieli- wykorzystując swoją bazę techniczną poprzez:

 1. dyżury nauczycieli w czasie przerw;

 2. organizowanie wszystkich obowiązkowych, nadobowiązkowych
  i pozalekcyjnych zajęć tylko i wyłącznie przy udziale i pod nadzorem nauczyciela;

 3. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą;

 4. zapewnienie pobytu w świetlicy uczniom dojeżdżającym, nie uczęszczającym na lekcje religii, oczekującym na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych z powodu nieobecności nauczyciela:

 5. szkolenie nauczycieli w zakresie bhp;

 6. zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;

 7. różnorodność zajęć w każdym dniu;

 8. niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

2. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę odpowiednią do ich wieku i potrzeb, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych i wewnętrznych przepisów bhp, w tym:

 1. regulaminu dyżurów nauczycielskich,

 2. regulaminu pracowni, sali gimnastycznej, świetlicy i biblioteki.

 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych sprawuje nauczyciel

prowadzący dane zajęcia.

 1. Opiekę nad uczniami podczas przerw sprawuje nauczyciel dyżurujący.

 2. Opiekę nad uczniami podczas tzw. okienek sprawuje nauczyciel świetlicy lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora.

6. W czasie wycieczek organizowanych przez gimnazjum opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wymienieni jako opiekunowie w karcie wycieczki.

7. W czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw obowiązuje zakaz opuszczania terenu gimnazjum bez opieki nauczyciela.
§ 6


    1. Opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem sprawuje jeden nauczyciel - zwany wychowawcą klasy, powołany przez dyrektora gimnazjum, z zachowaniem ciągłości wychowawstwaprzez cały cykl edukacyjny.

    2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.

    3. Do zadań i obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności:

     1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego nauczania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

     2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielami gimnazjum,

     3. otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,

     4. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego w klasie i zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

     5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, nad którą sprawuje opiekę,

     6. utrzymanie kontaktów z rodzicami uczniów,

     7. współpraca z pedagogiem i psychologiem,

     8. udzielanie uczniom pomocy stosowanie do ich potrzeb,

     9. informowanie rodziców uczniów o wynikach nauczania uczniów oraz organizowanie wywiadówek i innych spotkań z rodzicami na terenie gimnazjum,

     10. prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału i indywidualnej dokumentacji szkolnej uczniów.


§ 7


 1. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia na zebraniach i konsultacjach pisemnie, o ocenach z danego przedmiotu uzyskanych przez ucznia oraz o ocenie semestralnej z zachowania.

 2. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia na piśmie o każdej przewidywanej semestralnej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zakończeniem każdego semestru.

 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz

ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach

oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

    1. Wychowawca klasy wspólnie z rodzicami ustali tryb konsultacji i informowania o

zachowaniu ucznia i jego postępów w nauce.

    1. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę wychowawcy klasy.

    2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

 1. wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;

 2. zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki pisemny wniosek większością 2/3 głosów obecnych;

7.Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Rozdział III§ 8


ORGANY GIMNAZJUM


Organami gimnazjum są:


1) dyrektor gimnazjum,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.§ 9


DYREKTOR


 1. Dyrektor gimnazjum:

 1. kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,

 4. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

 5. realizuje uchwały rady pedagogicznej,

 6. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego,

 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

  1. Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami uczniów i samorządem uczniowskim, a w szczególności:

 1. organizuje zebrania plenarne rady pedagogicznej - z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego organu,

 2. przedstawia radzie pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

 3. wstrzymuje wykonanie niezgodnych z prawem uchwał rady pedagogicznej,

 4. rozpatruje wnioski i opinie rady rodziców,

 5. informuje radę rodziców, na jej żądanie, o realizacji złożonych przez nią wniosków,

 6. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego i informuje go o reali­zacji tych wniosków,

 7. stwarza warunki organizacyjne i materialne, w miarę posiadanych środków finansowych, do działalności samorządu uczniowskiego.

 8. decyduje w sprawach: zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 9. przyznaje nagrody, oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

 10. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

 11. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

 12. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

ł) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Dyrektor gimnazjum wydaje:

 1. zarządzenia, które aktami normatywnymi, dotyczącymi w szczególności spraw bieżących gimnazjum oraz spraw z zakresu prawa pracy,

 2. decyzje - jeżeli przepis prawa tak stanowi.

    1. Projekty zarządzeń dyrektor gimnazjum uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub z innymi organami, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem regulacji.

    2. W czasie nieobecności dyrektora gimnazjum zastępuje go nauczyciel gimnazjum wyznaczony do pełnienia tej funkcji zgodnie z przepisami prawa pracy.

    3. Dyrektor gimnazjum w drodze decyzji wydanej na wniosek rodziców ucznia może zezwoli na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

    4. Dyrektor szkoły umożliwia obrót używanymi podręcznikami w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych.

§ 10


RADA PEDAGOGICZNA


 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym gimnazjum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez dyrektora gimnazjum za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 3. Przewodniczącym rady jest dyrektor gimnazjum.

 4. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych co najmniej cztery razy w roku w następujących terminach:

  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

  2. w każdym semestrze nauki w celu zatwierdzenia wyników klasyfikowania
   i
   promowania uczniów,

  3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.

   1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą być organizowane w innych terminach w miarę bieżących potrzeb gimnazjum.

   2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

   3. Obecność i aktywne uczestnictwo członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach jest obowiązkowa.

   4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. przygotowanie projektu statutu gimnazjum bądź projektu jego zmian oraz jego uchwalenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

 2. zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

 4. zaopiniowanie i zatwierdzenie planu finansowego gimnazjum,

 5. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum; wnioski te dla organu wiążące,

 6. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 7. ustalanie kryteriów oceniania zachowania uczniów,

 8. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

 9. uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

 10. ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom,

 11. uchwalanie warunkowej promocji uczniów.

   1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

    1. plan finansowy gimnazjum,

    2. organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

    3. wnioski dyrektora gimnazjum o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    4. propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

    5. inne sprawy istotne dla gimnazjum

    6. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.

   2. Rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości ucznia, a w przypadku podręcznika również:

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,

b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego

przez kilka lat

   1. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

   2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

   3. Z każdego zebrania Rady Pedagogicznej sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora gimnazjum.

   4. Dyrektor gimnazjum może wstrzymać wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

   5. Nauczyciele zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

   6. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.§ 11


PSYCHOLOG


1. W szkole, w ramach posiadanych środków, tworzy się stanowisko psychologa szkolnego, do zadań którego należy w szczególności:

       1. pomoc uczniom mającym trudności w nauce i sprawiającym trudności wychowawcze (wstępna diagnoza przyczyn trudności w nauce oraz przyczyn trudności wychowawczych za pomocą rozmów, rozmowy i zajęcia indywidualne z uczniem).

       2. pomoc uczniom zgłaszającym się do psychologa z bieżącymi problemami, z którymi nie potrafią sobie poradzić (rozmowy terapeutyczne).

       3. diagnoza sytuacji wychowawczej w klasach za pomocą obserwacji podczas lekcji.

       4. konsultacje z nauczycielami (w razie potrzeby), pomoc i poradnictwo dla nauczycieli w sprawie uczniów.

       5. pomoc, poradnictwo, konsultacje dla rodziców uczniów.

       6. zajęcia grupowe psychoedukacyjne z uczniami.

       7. wykonywanie innych zadań uwarunkowanych potrzebami uczniów i szkoły.§ 12


PEDAGOG


1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego, do zadań którego należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

  3. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

  4. wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,

  5. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

  6. współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,

  7. współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktyczno- wychowawczymi,

  8. wykonywanie innych zadań uwarunkowanych potrzebami uczniów i szkoły.§ 13


RADA RODZICÓW


 1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów gimnazjum i wspierać działalność statutową szkoły.

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W w/w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 3. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum, a określa w szczegółowości:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

  1. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, niezbędnych do wspierania działalności gimnazjum,

  2. ustalenie zasad użytkowania funduszy, o których mowa w ppkt. a,

  3. realizacja uchwał rady rodziców,

  4. wybór przedstawicieli rodziców do komisji konkursowych powołanych do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum,

  5. pobudzanie i organizowanie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum,

  6. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczna programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkoły

  7. opiniowanie programu i harmonogramu programu efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

  8. opiniowanie szkolnego zestawu podręczników.

 3. Dyrektor gimnazjum ma obowiązek:

  1. przekazywać radzie rodziców informacje dotyczące zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum,

  2. stwarzać radzie rodziców możliwości odbywania w budynku gimnazjum zebrań stosownie do potrzeb,

  3. informować rodziców o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  4. wysłuchać opinii i wniosków przekładanych przez radę rodziców.

 4. Rada rodziców ma prawo:

   1. domagać się informacji na temat funkcjonowania gimnazjum,

   2. przekładać swoje wnioski i propozycje dotyczące zmian w organizacji

i pracy szkoły.

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady rodziców określa jej regulamin.
§ 14


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, będący organem społecznym, który tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie gimnazjum.

 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności ma prawo do:

  1. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

  2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. udziału przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, rozpatrującej podsumowanie nauki i zachowania za I semestr i cały rok.

  4. organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
   i
   zaspakajania zainteresowania uczniów,

  5. redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  6. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

  7. wyboru Rzecznika Praw Ucznia,

  8. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowo - rekreacyjnej w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

   1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym
    i
    powszechnym.

   2. Samorząd uczniowski organizuje wybory do swych organów w porozumie­niu z dyrektorem gimnazjum, w sposób nie zakłócający procesu dydaktycz­nego.

   3. Dyrektor gimnazjum udziela Samorządowi Uczniowskiemuna jego wniosekpomocy w prawidłowym zorganizowaniu wyborów do organów Samorządu Uczniowskiego.


§ 15


    1. Spory pomiędzy organami gimnazjum rozstrzygane na polubownym posiedzeniu, w którym udział biorą wyznaczeni przedstawiciele każdego z organów.

    2. Termin posiedzenia polubownego ustala dyrektor gimnazjum.

    3. Z posiedzenia polubownego sporządzany jest protokół, przechowywany przez dyrektora gimnazjum.

 1. Organa gimnazjum współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących działalności gimnazjum.Rozdział IV


ORGANIZACJA GIMNAZJUM


§ 16


 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego.

 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą z końcem czerwca, w terminie ustalonym przez MEN

 3. Dopuszcza się możliwość odpracowania pojedynczych dni nauki przypadających między dniami ustawowo wolnymi, zgodnie z ogłoszonymi przez MEN terminami.


§ 17


 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum, sporządzony przez dyrektora gimnazjum do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.

 2. Arkusz organizacyjny zawiera w szczególności: liczbę pracowników gimnazjum, liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez gminę, liczbę stanowisk kierowniczych, liczbę oddziałów oraz podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki i językach obcych.
§ 18


 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych ramowym planem nauczania.

 2. Liczebność oddziałów ustalana jest w porozumieniu z organem prowadzącym gimnazjum.

 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału oddziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3 może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

 5. Wniosek o podziale oddziału na grupy składa dyrektor gimnazjum stosownie do możliwości finansowych gimnazjum w określonym roku szkolnym.

 6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.§ 19


    1. Dyrektor gimnazjum sporządza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałych, obowiązkowych
     i
     nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.§ 20


 1. Podstawową formą pracy gimnazjum zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć szkolnych w czasie od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy obliczonego na podstawie ramowego planu nauczania.

 3. Przerwy międzylekcyjne nie krótsze niż 10 minut.

 4. Jedna przerwa międzylekcyjna wynosi minimum 15 minut.

 5. W miarę potrzeb zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się w formie wycieczek i wyjazdów.

 6. Zasady ocenienia i promowania uczniów normują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wypracowany przez Radę Pedagogiczną PG Nr 2 w Bogacicy, który stanowi integralną część statutu.§ 21


1. W gimnazjum funkcjonuje system kontroli frekwencji i postępów w nauceLibrus, który umożliwia pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz stały kontakt z rodzicami uczniów.

2. W związku z funkcjonowaniem systemuLibrusrównolegle z dziennikiem tradycyjnym prowadzony jest dziennik elektroniczny, do którego dostęp mają wszyscy nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach gimnazjum.

3. Każdy uczeń oraz rodzic (prawny opiekun) posiada dostęp do własnego konta prowadzonego w ramach systemu Librus§ 22


 1. W gimnazjum, stosownie do potrzeb uczniów, mogą działać koła zainteresowań, nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora gimnazjum.

 2. Liczba uczniów uczestniczących w kole zainteresowań nie powinna być niższa niż 3 uczniów.

 3. Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 4. W gimnazjum mogą być prowadzone bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów, w tym sekcje sportu kwalifikowanego, stosownie do potrzeb uczniów i możliwości finansowych gimnazjum.§ 23


 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie życzą.

 2. Uczniowie, którzy nie korzystają z lekcji religii korzystają ze świetlicy szkolnej.

 3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.

 5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym.

 6. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

 7. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania
  i
  zgodności z programem prowadzi dyrektor gimnazjum oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.§ 24


    1. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej poprzez realizację na pisemny wniosek rodziców dodatkowej nauki języka mniejszości narodowej-język niemiecki w ilości 3 godzin tygodniowo.

    2. Podczas zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej nie dokonuje się podziału na grupy.

    3. W przypadku małej liczby uczniów deklarujących naukę języka mniejszości narodowej z jednego oddziału, możliwa jest realizacja zajęć w formie międzyoddziałowej.

    4. W ramach nauki języka mniejszości narodowej realizowane treści historii, geografii i kultury Niemiec.


§ 25


 1. W gimnazjum działa biblioteka szkolna oraz czytelnia w godzinach wyznaczonych przez dyrektora gimnazjum.

 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 3. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia.

 4. Biblioteka gimnazjum służy także szkole podstawowej.

 5. Biblioteka realizuje cele związane z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów.§ 26


 1. W gimnazjum działa świetlica szkolna, która zapewnia warunki pobytu uczniom dojeżdżającym, tym którzy nie uczestniczą w zajęciach religii, języka mniejszości narodowej oraz nie mają zajęć dydaktycznych z powodu nieobecności nauczyciela.

 2. Gimnazjum korzysta z pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy.

 3. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas.

 4. Nadzór pedagogiczny nad pracą wychowawcy świetlicy pełni dyrektor gimnazjum.

 5. Świetlica pełni jednocześnie rolę stołówki szkolnej, w której uczniowie spożywają ciepły posiłek.

 6. W ramach pracy świetlicy nauczyciele realizują opiekę nad uczniami w trakcie dowozu i odwozu ze szkoły.

 7. Maksymalna liczba uczniów korzystających z działań świetlicy uzależniony jest od realnych potrzeb zgłaszanych przez rodziców uczniów lub prawnych opiekunów.

 8. Ilość godzin opieki świetlicy ustala co roku dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym zależnie od potrzeb szkoły.§ 27


    1. Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum posiada:

   • pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

   • bibliotekę,

   • świetlicę szkolną,

   • salę gimnastyczną oraz boisko szkolne,

   • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.§ 28


 1. Integralna częścią Statutu szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 2. Działalność wychowawcza szkoły oparta jest na realizacji założeń wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 3. Szkolny Program Profilaktyki jest elementem Programu Wychowawczego Szkoły. Określa zadania podejmowane w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów. Istotą programu jest ochrona uczniów przed zagrożeniami, a także reagowanie w sytuacji pojawiających się zagrożeń poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań profilaktycznowychowawczych.

 4. Szkolny Program Profilaktyki tworzony jest w odniesieniu do:

    • Szkolnego Programu Wychowawczego

    • Szkolnego Programu Nauczania

    • Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

    • prac szkolnego Zespołu Wychowawczego.

 1. Do realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki zobowiązani wszyscy pracownicy gimnazjum, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie).§ 29


1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN).

    1. WDN ma na celu:

   • podniesienie poziomu nauczania,

   • doskonalenie jakości pracy szkoły,

   • rozwiązywanie problemów i trudności wychowawczych,

   • prowadzenie szkoleń, warsztatów,

   • udzielanie pomocy nauczycielom w pracy zawodowej.

 1. Szczegółowe zasady działania WDN w szkole określa odrębny regulamin.
Rozdział V


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM


§ 30


1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Liczba zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum wynika z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny.

3. Nauczyciele oraz inni pracownicy administracji i obsługi zobowiązani do noszenia na terenie szkoły identyfikatorów. Identyfikator umieszczony jest w widocznym miejscu.

4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum określają odrębne przepisy.


§ 31


       1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

       2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

   • prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,

   • odpowiedzialności za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

   • dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

   • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań,

   • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,

   • udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

   • doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

   • nauczyciel stażysta do pisania scenariuszy zajęć i przedstawiania ich opiekunowi stażu.

 1. Nauczyciel może prowadzić działalność innowacyjną, eksperymentalną oraz tworzyć własne programy nauczania.§ 32


 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania.

 2. W gimnazjum mogą być tworzone: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotów
  i
  zespoły problemowo - zadaniowe.

 3. Zespoły mogą brać udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, także udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych gimnazjum.

 4. Zespoły mogą organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

 5. Pracą każdego zespołu kieruje jego przewodniczący wybrany większością głosów spośród członków zespołu.§ 33


    1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania
     i profilaktyki.

    2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

   • znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych
    i
    opiekuńczych w klasie i szkole,

   • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania
    i
    promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,

   • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

   • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia,

   • wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum.
Rozdział VI


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW


§ 34


1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a) na podstawie zgłoszenia rodziców młodzieży zamieszkałej w obwodzieabsolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum (zameldowanie jednego z rodziców, prawnych opiekunów), tj. z miejscowości: Bogacica, Borkowice, Bażany, Czaple Stare, Krasków, Krężel, Nowa Bogacica, Szklarnia, Zameczek, Żabiniec;

 1. laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

 2. rodzice mogą składać wniosek do trzech wybranych publicznych gimnazjów ze wskazaniem kolejności wyboru (od najbardziej do najmniej preferowanych).

§ 35


1. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza rejonu jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:

a) suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy,

zgodnie z następującym sposobem przeliczania:

ocena celująca6 punktów,

ocena bardzo dobra5 punktów,

ocena dobra4 punkty.

b) suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej z zachowania, zgodnie z następującym sposobem

przeliczania:

zachowanie wzorowe6 punktów,

zachowanie bardzo dobre5 punkty,

zachowanie dobre4 punkty.

c) suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za dodatkowe osiągnięcia, zgodnie z następującym sposobem przeliczania:

każde dodatkowe osiągnięcie1 punkt.

2. O przyjęciu kandydata decyduje kolejność ustalona na podstawie uzyskanych punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu mają sieroty,

półsieroty, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych,

wychowawczych rodzinach zastępczych.


§ 36


1. Przy podziale uczniów na poszczególne oddziały uwzględnia się:

a) dobro dziecka,

b) miejsce zamieszkania,

c) stopień znajomości języka obcego,

d) zachowanie podziału grup na zajęcia z języków obcych, informatyki oraz zajęcia dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzeni ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.§ 37


1. W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły uczniowie składają wymagane dokumenty do sekretariatu gimnazjum.

2. Wymagane dokumenty stanowią:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

c) ankieta osobowa,

d) deklaracja zgody uczęszczania kandydata na zajęcia z języka mniejszości

narodowej, religii.§ 38


1. Lista przyjętych uczniów zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły

w terminie ustalonym przez dyrektora.

 1. Rodzice kandydatów mają prawo odwołać się do dyrektora gimnazjum w terminie 7 dni od ogłoszenia listy w formie pisemnej.

 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 30 dni od daty wpłynięcia odwołania, w formie pisemnej.
Rozdział VII


UCZNIOWIE GIMNAZJUM


§ 39


    1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie szkolnym gimnazjum, ustalonym w gminnym planie sieci gimnazjów, którzy ukończyli szkołę podstawową sprawdzianem kompetencji małoletni i podlegają obowiązkowi szkolnemu.

    2. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne, tj. w okresie jesiennozimowym tenisówki, a w sezonie wiosennoletnim dowolny typ obuwia zmiennego.

    3. Na terenie gimnazjum obowiązuje strój schludny, zgodny z normami obyczajowymi składający się z :

a) bluzki, koszuli lub swetra oraz spódnicy, spodni lub spodenekstrój codzienny

b) białej bluzki lub koszuli oraz ciemnej spódnicy lub spodnistrój galowy

    1. Strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów w następujących dniach i sytuacjach:

a) inauguracja roku szkolnego,

b) uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

c) pasowanie na gimnazjalistę,

d) uroczystości z okazji Dnia Niepodległości

e) uroczystości związane z Bożym NarodzeniemJasełka,

f) uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

g) egzaminu gimnazjalnego,

h) zakończenia roku szkolnego.

    1. Dyrektor szkoły, w szczególnych przypadkach, może ustalić dodatkowy termin, w którym będzie obowiązywał strój galowy.

    2. Strój codzienny ucznia powinien być schludny, estetyczny.

    3. Osobami oceniającą ucznia pod tym względem jest wychowawca klasy i nauczycieleuczeń powinien stosować się do ich bezpośrednich uwag dotyczących niewłaściwego wyglądu.

    4. W szczególności określenieniewłaściwy wyglądobejmuje:

 1. ubiór odkrywający bieliznę, brzuch, głębokie dekolty oraz buty na wysokich obcasach;

 2. nadmiar biżuterii, błyszczących ozdób, np. długie kolczyki;

 3. ostry makijaż;

 4. wulgarne i prowokujące napisy na ubiorze;

 5. kolczykowanie ciała w widocznych miejscach (za wyjątkiem pojedynczych i drobnych kolczyków w uszach u dziewcząt);

 6. tatuowanie i inne okaleczanie ciała.

    1. W przypadku nie noszenia przez ucznia identyfikatora oraz obuwia zmiennego nauczyciel stosuje następujące procedury uwzględniając ich kolejność:

a) ustne zwrócenie uwagi na temat braku w/w

b) uwaga pisemna w zeszycie uwag (w odpowiedniej rubryce),

c) zawiadomienie rodziców,

d) wezwanie rodzica do szkoływ sytuacji notorycznego w/w.§ 40


       1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. opieki wychowawczej i odpowiednich do jego wieku warunków pobytu w gimnazjum, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

  3. poszanowania jego godności,

  4. swobody wyrażania myśli i przekonań,

  5. rozwijania jego zainteresowań, zdolności i talentów,

  6. życzliwego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,

  7. pomocy w przypadku trudności w nauce,

  8. korzystanie z poradnictwa pedagogicznego lub psychologicznego,

  9. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,

  10. wpływania na życie szkolne przez działalność w samorządzie uczniowskim oraz w innych organizacjach działających w szkole,

  11. korzystania z pomieszczeń gimnazjum, jego sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej,

  12. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.§ 41


    1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przygotować się do nich, właściwie zachować się w ich trakcie,

  2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

  3. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,

  4. odpowiedzialności i chronienia własnego życia,

  5. dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne oraz kolegów

  6. dbać o mienie gimnazjum, ład i porządek w gimnazjum,

  7. nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu i nie zażywać środków odurzających,

  8. nie posiadać, nie używać i nie rozprowadzać substancji szkodliwych dla zdrowia, np.e-papierosy

  9. dbać o schludny wygląd,

  10. nosić obuwie zmienne,

  11. nosić w widocznym miejscu, tj. na szyi, identyfikator,

  12. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

  13. dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim,

  14. przestrzegać zakazu opuszczania terenu posesji szkoły w trakcie zajęć szkolnych i przerw.


§ 42


 1. Na terenie szkoły uczeń może posiadać telefon komórkowy, odtwarzacz CD, mp3 oraz inne urządzenia elektroniczne pod warunkiem zakazu ich używania podczas lekcji i innych zajęć edukacyjnych. Podczas zajęć szkolnych urządzenia te muszą być bezwzględnie wyłączone.

 2. W sytuacji używania przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel stosuje następujące procedury uwzględniając ich kolejność:

a) ustna uwaga dotycząca schowania urządzenia do teczki,

b) pisemna uwaga do zeszytu uwag oraz zatrzymanie przedmiotu do końca zajęć w danym dniu, tj do 14 30 15.00 w sekretariacie szkoły.

 1. W uzasadnionych przypadkach, w czasie zatrzymania telefonu komórkowego, uczeń ma możliwość skorzystania z zatrzymanego telefonu na przerwie w sekretariacie.§ 43


       1. Usprawiedliwienie nieobecności uczniów na lekcjach odbywa się wg następujących procedur:

  1. Nieobecności do 2 dni, usprawiedliwiają w formie pisemnej, telefonicznej lub osobiście rodzice ucznia lub prawni opiekunowie u wychowawcy klasy w terminie do 3 dni. tygodnia

  2. Nieobecności powyżej 2 dnizwolnienie pisemne wydane przez lekarza leczącego ucznia lub rodzica.

  3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na usprawiedliwienie nieobecności ucznia trwającej do 5 dni.

   1. Zwolnienia uczniów z pojedynczych zajęć edukacyjnych dozwolone wyłącznie w sytuacjach szczególnych, nie częściej niż 2 razy w miesiącu, u nauczyciela uczącego, potwierdzone formą pisemną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

   2. Rodzic lub prawny opiekun może usprawiedliwić maksymalnie 2 dni nieobecności dziecka w jednym miesiącu.


§ 44


       1. Gimnazjum umożliwia ubezpieczenie poszczególnych uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadkóww formie ubezpieczenia zbiorowego.§ 45


    1. W szkole obowiązujeZeszyt uwag” – dokument, w którym wychowawca, inni nauczyciele oraz pedagog odnotowują na bieżąco pozytywne i negatywne uwagi dotyczące zachowania poszczególnych uczniów.

    2. Zeszyt uwag jest do wglądu rodziców podczas konsultacji, wywiadówek oraz indywidualnych spotkań z wychowawcą.§ 46


PROJEKT EDUKACYJNY


1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego;

- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

- wykonanie zaplanowanych działań;

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadku, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.§ 47


NAGRODY I KARY 1. Uczeń może zostać nagrodzony za dobre wyniki w nauce i zachowaniu za frekwencję, udział w życiu szkoły, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pomoc innym.

 2. Nagrodami są:

     1. książka,

     2. dyplom wzorowego ucznia,

     3. list gratulacyjny do rodziców

     4. wyróżnienie ucznia na forum szkoły podczas uroczystości szkolnej.

 1. Nagrody przyznaje, na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotowego lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego, dyrektor gimnazjum.

4. Po zakończeniu każdego semestru organizuje się apel, podczas którego dyrektor szkoły wyróżnia uczniów za osiągnięcia edukacyjne i zachowanie.

5. Przyjmuje się kolejno następujące rodzaje kar:

 1. nagana pisemna dyrektora gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotowego (po uzyskaniu 70 punktów ujemnych),

 1. przeniesienie do ucznia do innego oddziału gimnazjum,

 2. przeniesienie ucznia do innego gimnazjum (zgodne z odrębnymi przepisami).

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zastosować powyższe kary bez zachowania ich kolejności.

7. O ukaraniu ucznia dyrektor powiadamia niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia.

8. W ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o ukaraniu ucznia, rodzic ucznia może wnieść odwołanie w formie pisemnej do dyrektora gimnazjum.

9. Wniesione przez rodziców ucznia odwołania dyrektor gimnazjum lub Rada Pedagogiczna rozpatruje w ciągu 14 dni kalendarzowych. O podjętej decyzji dyrektor gimnazjum lub Rada Pedagogiczna powiadamia na piśmie rodziców.

10. Decyzja podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

11. Dyrektor szkoły udziela naganę dyrektora uczniowi po utrzymaniu przez ucznia

70 pkt. ujemnych lub z powodu rażących przewinień.

12. Otrzymanie nagany dyrektora wyklucza otrzymanie oceny poprawnej i wyższej

na koniec semestru lub roku szkolnego.

13. Uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią z zachowania lub naganę dyrektora, zostaje zawieszony w przywilejach ucznia, tj. reprezentowaniu szkoły i klasy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, udziale dyskotekach i wycieczkach szkolnych na okres 3 miesięcy od otrzymania oceny.

14. Uczeń, który otrzymał ocenę naganną z zachowania, zostaje zawieszony w przywilejach ucznia, tj. reprezentowaniu szkoły i klasy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, udziale dyskotekach i wycieczkach szkolnych na okres 1 semestru od otrzymania oceny.

15. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać zawieszony w przywilejach ucznia tj. reprezentowaniu szkoły i klasy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, udziale dyskotekach i wycieczkach szkolnych. Wychowawca klasy i pedagog szkolny podejmują decyzję oraz określają czas trwania kary.

16. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na reprezentowanie szkoły przez ucznia, który otrzymał naganę (-70pkt.). Uczeń nie otrzymuje wtedy punktów dodatnich.

17. Wychowawca lub inny nauczyciel ma prawo do odmowy zabrania ucznia poza teren szkoły (na wycieczkę, spacer, wyjście do teatru, muzeum, kina, itp) w przypadku rażącego naruszenia przez niego przepisów szkoły, w tym WZO.§ 48


 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać przeniesiony do innego oddziału lub innego gimnazjum, bez zgody rodziców ucznia.

 2. Przeniesienia ucznia do innego gimnazjum dokonuje kurator na wniosek dyrektora gimnazjum w drodze decyzji, którą doręcza się rodzicom ucznia, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 3. W przypadku przeniesienia do innego gimnazjum ucznia skreśla się z listy uczniów gimnazjum.§ 49


 1. W gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje niepolityczne, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum.

 2. Zgodę na działalność w gimnazjum stowarzyszenia i organizacji, o których mowa w ust. l, wyraża na piśmie dyrektor gimnazjum, po uprzednim uzgodnieniu zakresu działalności oraz po wyrażeniu opinii przez Radę Pedagogiczną

 3. Wykaz działających w gimnazjum stowarzyszeń i organizacji wywieszany jest na szkolnej tablicy ogłoszeń.§ 50


    1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.

    2. Rzecznika powołuje dyrektor na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

    3. Rzecznika może odwołać dyrektor na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub samego zainteresowanego.

    4. Kompetencje rzecznika praw ucznia:

   • jest doradcą w ramach przestrzegania jego praw,

   • jest ciałem opiniującym, a nie stroną w rozwiązywaniu konfliktów,

   • proponuje wnoszenie zmian do statutu poprzez organa szkoły,

   • współpracuje ze wszystkimi organami szkoły,

   • jest mediatorem w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.

5. Zadania rzecznika praw ucznia:

    • monitorowanie rzeczywistości szkolnej w świetle przestrzegania praw ucznia,

    • wskazywanie zainteresowanym procedur prawnych w dochodzeniu praw,

    • doradztwo i wskazywanie możliwości rozwiązywania konfliktów.
Rozdział VII


FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM


§ 51


 1. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dyrektor gimnazjum, współdziałając z Radą Rodziców, Ośrodkiem Pomocy Społecznej bądź Burmistrzem Miasta i Gminy- umożliwia spożywanie obiadów bezpłatnych w stołówce szkolnej, na zasadach ustalonych z tymi organami.

 2. W razie potrzeby gimnazjum udziela uczniom pielęgniarskiej pomocy medycznej
  i
  powiadamia rodzica o stanie zdrowia ucznia


§ 52


    1. Gimnazjum współdziała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, prowadzonym przez gminę.§ 53


       1. Gimnazjum współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kluczborku na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

       2. Gimnazjum udziela w razie potrzeby pomocy uczniom potrzebującym, pomocy psychologicznej lub pedagogicznej, kierując uczniów za zgodą ich rodziców, do odpowiednich poradni.

       3. Uczniowie gimnazjum mogą korzystać z pomocy pedagogicznej i psychologicznej udzielanej przez zatrudnionych przez gimnazjum pedagoga i psychologa.§ 54


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy

   1. z rodzicami uczniów,

   2. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

   3. z placówkami doskonalenia nauczycieli,

   4. z innymi szkołami i placówkami,

   5. z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

  1. rodziców ucznia,

  2. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

  3. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

  4. asystenta edukacji romskiej,

  5. pomocy nauczyciela.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

  1. ucznia,

  2. zajęć rozwijających uzdolnienia,

  3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

  5. porad i konsultacji.

  6. doradztwo edukacyjno- zawodowe

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 3. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 11, nie może przekroczyć 8 osób.

 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 11, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 6. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 14, nie może przekroczyć 8 osób.

 7. Zajęcia, o których mowa w ust. 14, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

 9. Zajęcia socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

 10. Doradztwo edukacyjno- zawodowe prowadzone w formie zajęć zawodoznawczych związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w zespołach klasowych i indywidualnych konsultacjach.

 11. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 12. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

 13. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

 14. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 15. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

 16. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 17. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 18. Zespół tworzony jest dla:

  1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

  2. ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 19. Zespół, o którym mowa w ust. 27, tworzy dyrektor.

 20. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

 21. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 22. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

   1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

  1. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

  2. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.


Rozdział VIII


RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)§ 54


       1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

    • zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

    • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

    1. W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego dyrektor szkoły wnosi o postępowanie administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.§ 55


       1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

        • kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

        • porad pedagoga szkolnego,

        • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i rodziny,

        • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

    1. Do obowiązków rodziców należy:

   • wspieranie procesu nauczania i wychowania,

   • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

   • udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole.
Rozdział IX


POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 56


       1. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców.

       2. Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 stycznia 2011r.

       3. Zmiany do statutu wprowadza się w formie tekstu jednolitego.

       4. Zmiany w statucie dokonywane uchwałą Rady Pedagogicznej.§ 57


       1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.