O SZKOLE    GALERIA ZDJĘĆ    BIP    KONTAKT
MENU
DOKUMENTY SZKOLNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
PROJEKTY
WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
mgr Beata Śliczna
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PRZEWODNICZĄCA

Anna Rafałowicz

ZASTĘPCA

Weronika Kubas

CZŁONKOWIE:

Paulina Neumann
Magdalena Konieczna
Karolina Lepsy
Monika Olek
Jessika Gorzolka
Katarzyna Wodara
Sabina Głomb
Dominika Gabrysch
Katarzyna Szymiec
Maria Drewniak
Jagoda Czempiel
Anna Gajda
Daria Kwiecień

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I. Wstęp

1. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy działa w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów gimnazjum.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

II. Władze samorządu

1. Władzami samorządu jest Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych zwana Radą.
2. Rada składa się z przedstawicieli klas gimnazjalnych.
3. Do kompetencji Rady należy:
- wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły,
- uchwalanie regulaminów,
- wybór Komisji Wyborczej,
- wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
- wybór rzecznika praw ucznia,
- prowadzenie dokumentacji pracy SU,
- powołanie komisji,
- podejmowanie uchwały dotyczącej głównych kierunków działania Samorządu Uczniowskiego.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza (skarbnika, kronikarza).
5. Zebranie Rady odbywa się dwa razy w miesiącu.
6. W zebraniach Rady ma prawo uczestniczyć opiekun SU.
7. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego udziału w pracach SU.
8. Władze SU są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach.
9. Władze SU zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów.

III. Kadencja władz, wybory

1. Kadencja Rady trwa jeden rok.
2. Wybory do władz SU oraz wybory opiekuna SU są tajne.
3. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza.
4. Wybory do Rady odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno.
5. Aby wybory były ważne musi w nich uczestniczyć 2/3 uczniów.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów zawiera ordynacja wyborcza.

IV. Opiekun samorządu

1. Zgodnie z art. 55 par. 5.1 SU wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
2. Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy SU.
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy SU.
4. Wyboru opiekuna dokonuje Rada w czerwcu.
5. Kandydatów na funkcje opiekuna SU zgłaszają uczniowie szkoły.

V. Rzecznik Praw Ucznia

1. Rzecznika powołuje dyrektor na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. Rzecznik jest wybierany w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich:
- wybory powszechne - każdy uczeń ma prawo wziąć w nich udział,
- wybory tajne - nikt nie wie na kogo kto głosuje,
- wybory bezpośrednie - każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach.
3. Kadencja rzecznika trwa trzy lata.
4. Rzecznika może odwołać dyrektor na wniosek Rady lub samego zainteresowanego.

VI. Komisje i sekcje

1. Dla realizacji swoich zadań Rada powołuje sekcje i komisje.
2. Komisje i sekcje mają charakter stały lub doraźny.
3. Przy powoływaniu komisji i sekcji Rada musi określić:
- nazwę komisji lub sekcji,
- zakres działalności i kompetencje,
- okres jej istnienia,
- skład osobowy.
4. Komisje są powoływane spośród członków Rady. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów w obecności powyżej połowy czlonków Rady.
2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:
- we wszytkich klasach,
- na pierwszym posiedzeniu Rady.
3. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
4. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłaszane przez trzech członków Rady.
5. Niniejszy regulamin został uchwalony większością głosów.

KRÓTKA HISTORIA
Mgr Małgorzata Chmura pełniła funkcję opiekuna SU od września 2002 r do czerwca 2010.
Od września 2010 roku funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego sprawuje pani mgr Beata Śliczna.
Po przeprowadzonych wyborach zorganizowano spotkanie, na którym wybrano przedstawiciela do Młodzieżowej Rady w Kluczborku. Zebrania SU odbywają się systematycznie dwa razy w miesiącu. Omawiane są sprawy dotyczące przygotowania imprez oraz sprawy bieżące.

Copyright by www.d4u.glt.pl