O SZKOLE    GALERIA ZDJĘĆ    BIP    KONTAKT
MENU
DOKUMENTY SZKOLNE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
PROJEKTY
WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
SKŁAD RADY RODZICÓW
RADA RODZICÓW

Przewodniczący: Myślińska Joanna

Skarbnik:Głomb Adrianna

Komisja rewizyjna:
Kowalska Iwona
Czempiel Sławomir
Klockowska Sabina
REGULAMIN DZIAŁANIA
REGULAMIN DZIAŁANIA
Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr2 w Bogacicy


§ 1

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7. 11. 1991r. z późniejszymi zmianami oraz statutu szkoły z dnia 19. 05. 1999r. § 31 ust. 1 i 2 wprowadza się uchwałą Rady Rodziców niniejszy Regulamin.


Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców.

§ 2

Przyjmuje się nazwę reprezentacji rodziców - Rada Rodziców.


Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 3

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności gimnazjum, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wykonawczej i opiekuńczej funkcji gimnazjum.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum,
- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
a) zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy w tym planu nauczania, szkolnego wykazu programów nauczania i programu wychowawczego,
b) zapoznanie z raportem o jakości pracy szkoły przedstawionym przez dyrektora gimnazjum,
c) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dzicka, jego postępów lub trudności oraz porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
d) udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
e) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat gimnazjum,
- określanie struktury działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.

§ 4

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne zwoływane co najmniej jeden raz w roku szkolnym oraz przed wyłonieniem rady w danej placówce.
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców gimnazjum jest zebranie rodziców klasy.
3. Rodzice na zebraniu wybierają spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z trzech lub czterech osób, aby wybrać przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
4. Wszyscy członkowie Klasowej Rady Rodziców tworzą Radę Rodziców Gimnazjum.
5.Członkowie Rady Rodziców wybierają na zebraniu plenarnym spośród siebie w wyborach tajnych
- prezydium Rady Rodziców jako organ kierujący pracami Rady Rodziców,
- komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz,
- skarbnik,
- sześciu członków.
6. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród członków Rady Rodziców lub innych osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły do wykonania określonych zadań.

§ 5


1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa trzy lata, od dnia wyborów we wrześniu do 30 września ostaniego roku kadencji.
2. Członkowie Klasowej Rady Rodziców oddziałów nowo utworzonych powiększają skład Rady Rodziców i stają się jej członkami.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i organy wewnętrzne.

§ 6

Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
1. Lista uczestników posiedzenia danego ogranu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
2. Obrady Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza prezydium rady.

Rozdział V

Wybory do organów Rady Rodziców.

§ 7

1. Wybory do klasowej Rady Rodziców, do prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych do danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 8

1. Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez posiedzenie Rady Rodziców co najmniej raz w czasie kadencji Rady.
2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej praezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
3. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Klasowej Rady ROdziców z co najmniej dwóch klas, na wniosek dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej do prezydium Rady.

§ 9

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz w semestrze. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora gimnazjum.
2. Obrady prezydium Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza.

§ 10

1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjnie przed plenarnym posiedzeniem Rady Rodziców, a także z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Rodziców Klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednek nie mniej niż dwadzieścia osób.
2. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane:
- plenum posiedzenia Rady Rodziców,
- prezydium Rady Rodziców
oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 11

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców, wychowawców klas lub dyrektora gimnazjum.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 12

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
- ze składek rodziców,
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
- z imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
- z działalności gospodarczej,
- z innych źródeł.

§ 13

1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.
2. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców w dwóch ratach.
3. Obniżenie składki lub zwolnienia z jej wnoszenia wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.

§ 14

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny zatwierdzony każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców.

§ 15

1. Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzi skarbnik.
2. Do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą skarbnika wyznacza się przewodniczącego.
3. Prezydium zakłąda w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków, dokonywania wypłat i przelewów.

Rozdział VIII

§ 16

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organizacjami szkoły Rada Szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora gimnazjum oraz kierownictwo pozostałych organów gimnazjum.
2. Rada Rodziców przez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 3 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrektora gimnazjum lub podległych pracowników a także przez Radę Pedagogiczną prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego typu stan rzeczy zgodnie z procedurą zawartą w statucie szkoły.

§ 17

Członkowie Klasowej Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanawiają ich odwołać.

§ 18

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy.

Copyright by www.d4u.glt.pl