PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY


ROK SZKOLNY:


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna.

 2. Diagnoza środowiska szkolnego.

 3. Misja szkoły.

 4. Wizja szkoły.

 5. Sylwetka absolwenta naszego gimnazjum.

 6. Cele wychowawcze szkoły.

 7. Zadania do realizacji przez wychowawców, nauczycieli i specjalistów.

 8. Plan współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

 9. Plan działań wychowawczych.

 10. Harmonogram wydarzeń szkolnych.

 11. Stałe uroczystości i działania kulturalne budujące rytuał szkoły.

 12. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów gimnazjum.

 13. Sposoby honorowania zasług dla systemu przyjętych w szkole wartości.

 14. Nagany udzielane uczniom przynoszącym uszczerbek dobremu imieniu jednostki i całej szkoły.

 15. Sposoby ewaluacji działań o charakterze wychowawczym.
PODSTAWA PRAWNA

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO1.Środowisko uczniów.

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy po zdiagnozowaniu środowiska szkolnego.

W roku szkolnym 2013/2014 do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy uczęszcza 127 uczniów podzielonych na 6 oddziałów klasowych. Środowisko uczniów naszej szkoły stanowią uczniowie zamieszkujący teren wiejski. Większość uczniów pochodzi z rodzin, gdzie zawodowo pracuje tylko jeden z rodziców , są też i takie rodziny, w których jeden z rodziców podejmuje pracę za granicą. Opiekę nad dzieckiem sprawuje drugi rodzic i najbliższa rodzina, tj. dziadkowie. Pojawiają się rodziny niewydolne wychowawczo o wyraźnych cechach patologii społecznej wynikającej z małej zaradności życiowej lub rozbicia rodziny. Wówczas zauważa się, rozluźnione relacje rodzinne, usilne poszukiwanie autorytetów w środowisku rówieśniczym przy małych umiejętnościach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Adresaci programu.

Adresatami Programu Wychowawczego Szkoły są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.


2.Narzędzia badawcze, dzięki którym dokonano diagnozy środowiska.


Analiza wyników badań potwierdziła wstępne zidentyfikowanie obszarów zagrożeń występujących w naszej szkole i posłużyła do skonstruowania Programu Wychowawczego Szkoły. Realizacja założeń programu wychowawczego pozwali na podjęcie działań w obszarze funkcjonowania w społeczeństwie, dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne, poradnictwo zawodowe czy też zapoznanie się z dorobkiem kulturowym oraz wdrożenie uczniów do świadomego udziału w uroczystościach państwowych i szkolnych.


Skutecznej realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły sprzyjać będzie współpraca ze specjalistami różnych instytucji (Powiatowa Komenda Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne) oraz rodzicami.MISJA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICYMisją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój i wyposażenie ucznia w zasób wiedzy
i umiejętności, które pozwolą mu na osiągnięcie dojrzałej osobowości oraz realizację swoich zamierzeń na wyższych etapie edukacji, utwierdzając w przekonaniu, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

WIZJA GIMNAZJUMSYLWETKA ABSOLWENTA NASZEGO GIMNAZJUM:Absolwent naszego gimnazjum pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i stara się rozwijać.

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY


ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW :


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:Rodzice lub prawni opiekunowie współdziałają z nauczycielami w sprawach kształcenia
i wychowania swoich dzieci. Urzeczywistnienie tego zadania wymaga przestrzegania przez szkołę i rodziców zasady pozytywnej motywacji, partnerstwa wielostronnego przepływu informacji, jedności oddziaływań oraz aktywnej i systematycznej współpracy.


 1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do: 1. Formy kontaktów, informowania rodziców o wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci: 1. Współdziałanie rodziców ze szkołą


obejmuje także bezpośredni ich udział w wykonaniu konkretnych zadań na rzecz klasy
i szkoły, min. poprzez działalność w klasowej radzie rodziców, Radzie Rodziców, współdziałanie w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, organizowanie czasu wolnego( wyjścia do kina, teatru, wycieczki, itp.) oraz pomoc i udział w organizacji świąt i uroczystości klasowych i szkolnych. 1. Rzeczowa pomoc rodziców:


Rodzice w miarę swych możliwości finansowania działają na rzecz gromadzenia środków finansowych i pozyskania sponsorów na realizację statutowych zadań szkoły.


 1. Współpraca z pracownikami instytucji wspomagającymi oddziaływanie na dziecko:GŁÓWNE CELE I SPOSOBY REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZEJ:FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIECEL OGÓLNY

CEL SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Kształtowanie pozytywnej atmosfery w środowisku szkolnym.

- uczeń potrafi funkcjonować i współpracować w grupie;

-uczeń buduje poczucie wspólnoty grupowej;


-gry i zabawy integracyjne, imprezy klasowe, wycieczki szkolne;

-zajęcia dydaktyczno- wychowawcze;

-wychowawcy , nauczyciele przedmiotów,

pedagog szkolny

Przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko szkolne.

-uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje;

-aktywna praca w samorządach

-reprezentowanie szkoły podczas uroczystości;


-wychowawcy , opiekun samorządu uczniowskiego,

nauczyciele

Rozbudzanie wśród uczniów postawy tolerancji.

-uczeń okazuje szacunek wobec drugiego człowieka;

-uczeń okazuje postawę gotowości do niesienia pomocy;

-zajęcia wychowawcze,

-warsztaty, gazetki ścienne, artykuły w gazetce szkolnej,

-udział w akcjach charytatywnych


-wszyscy nauczyciele

nauczyciele, pedagog

/ psycholog,

opiekunowie kół zainteresowań

Promowanie pozytywnych postaw i zachowania.

-uczeń czuje się bezpiecznie w szkole;

-uczeń poznaje zasady i normy funkcjonowania szkole oraz konsekwencje naruszenia dyscypliny szkolnej

-zajęcia wychowawcze;

-pozytywne motywowanie na forum szkoły;

-angażowanie w życie szkoły;

-podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia na terenie szkoły;

-stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole
-wszyscy nauczyciele

-dyrektor szkoły

Międzynarodowa współpraca szkół.

-poznawanie kultury, zwyczajów i tradycji własnego kraju oraz krajów partnerskich,

-promowanie własnego dziedzictwa kulturalnego


-wymiana międzyszkolna uczniów z gimnazjami w Niemczech, Ukrainie i we Francji

-dyrektor szkoły

-wszyscy nauczyciele

Współpraca z rodzicami:

-zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną;

-informowanie o osiągnięciach i problemach uczniów;

-wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów z rożnego rodzaju formami pomocy;


-lepsze poznanie dziecka i środowiska rodzinnego;

-udział rodziców w życiu szkoły;

-wywiadówki, konsultacje dla rodziców;

-wspólne podejmowanie działań wychowawczych

-dyrektor szkoły

-wychowawcy klas

-pedagog / psycholog szkolny


PORADNICTWO ZAWODOWE


CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

-uczeń potrafi rozpoznać i określić swoje zainteresowania, uzdolnienia, system wartości i stan zdrowia;

-uczeń poznaje warunki i środowisko pracy konkretnych zawodów;

-uczeń poznaje rodzaje, typy szkół oraz kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych

- uczeń zna zapotrzebowanie rynku pracy

-zajęcia zawodoznawcze;

-tematyka godzin wychowawczych;

-udział w targach edukacji i pracy;

-spotkania z doradcą zawodowym PPP, PUP

-lekcje tematyczne z przedmiotów WOS, informatyka, technika, wychowanie do życia; języki obce,

-indywidualna praca z dzieckiem;

-badania ankietowe wśród uczniów klas III


-wychowawcy

-pedagog szkolny

- wszyscy nauczyciele

Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

-zwrócenie uwagi na mocne strony własnego dziecka;

-pogłębianie samoświadomości rodziców.

-uwrażliwienie na zmieniające się potrzeby rynku pracy

-indywidualne poradnictwo;

-spotkanie z doradcą zawodowym PPP i przedstawicielami szkół ponadgimn;

-nawiązanie współpracy z przedstawicielami grup zawodowych


-pedagog szkolny

-wychowawcy

- Szkolny doradca zawodowy
DBAŁOŚĆ O ZDROWIE


CEL OGÓLNE

CELE

SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych w sposób akceptowany społecznie oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia.

-uczeń rozumie siebie i dostrzega potrzebę radzenia sobie z emocjami, uczuciami

- uczeń zna sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych lub trudnych

-uczeń wypracowuje strategie radzenia sobie w trudnej sytuacji, tj samokontroli, poczucia własnej wartości, komunikacji

-zajęcia warsztatowe, godziny wychowawcze;

-pogadanki, projekcje filmów;

-spotkania z pracownikami PPP i innych placówek specjalistycznych

- między klasowe rozgrywki sportowe


Wychowawcy, pedagog/ psycholog szkolny

Poznanie i uświadamianie zagrożeń wieku dojrzewania:

(alkohol, nikotyna, narkotyki – dopalacze, subkultury).

-uczeń nabywa umiejętność odmawiania, eliminowania zachowań zagrażających zdrowiu;

-uczeń zna zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania

- uczeń zna negatywne skutki używania środków uzależniających

-realizacja programów profilaktycznych;

-spotkania z pedagogiem / psychologiem, pielęgniarką szkolną;

-projekcje filmów edukacyjnych;

lekcje tematyczne z przedmiotu biologia,

chemiaWychowawcy, pedagog/ psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna, nauczyciele biologii i chemii

Zdrowy styl życia i higiena osobista.

-uczeń przestrzega zasad higieny osobistej;

-podtrzymuje wysoki poziom aktywności ruchowej;

-uczeń poznaje zasady racjonalnego żywienia i płynących z nich korzyści oraz zasady zdrowego trybu życia

-spotkania tematyczne z pielęgniarka szkolną;

-realizacja programu Przeciwdziałania Wadom Postawy;

- gimnastyka korekcyjna;

-zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez udział w zajęciach sportowych, wyjazdy na narty

- wycieczki rowerowe

-lekcje tematyczne z biologii, techniki, wychowania fizycznego

Wychowawcy, nauczyciel wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


-uczeń oraz rodzic poznaje i korzysta z form pomocy, wsparcia skierowanymi na dziecko

-poradnictwo indywidualne;

-praca z dzieckiem ze specyficznymi trudności w nauce i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

-współpraca z pracownikami PPP, PCPR, itp.

Pedagog / psycholog szkolny,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor szkoły

Problematyka przemocy.

- zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie

-pogadanki ze specjalistami;

-współpraca z PCPR w Kluczborku


Pedagog/ psycholog szkolny, wychowawcy klas

EKOLOGIA


CELE GŁÓWNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Promowanie świadomości ekologicznej.

-uczeń poznaje środowisko najbliższej okolicy;

-uczeń staje się świadom własnego wpływu na stan środowiska

- udział w akcjach zbiórek surowców wtórnych

- uwrażliwienie na problem segregowania odpadów

-udział w akcji Sprzątanie świata, Dzień ziemi;

-lekcje tematyczne z przedmiotu biologia, chemia, zajęcia techniczne

-działanie edukacyjne w ramach koła przyrodniczego;

-organizowanie gazetek ściennych, konkursów fotograficznych, itp.


-nauczyciele przedmiotów biologia /chemia

-wszyscy nauczyciele


ODBIORCA I TWÓRCA KULTURY


CELE GŁÓWNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Rozwijanie wrażliwości estetycznej i inwencji twórczej dziecka.


-rozwój ekspresji i umiejętności artystycznych;

-kształtowanie upodobań i kryteriów piękna;

-pobudzenie wyobraźni przez sztukę

-organizacja zajęć, imprez artystycznych;

-udział uczniów w wyjazdach, wycieczkach do muzeum, kina, teatru;

-organizacja konkursów czytelniczych i recytatorskich w szkole,

- działalność Koła bibliotecznego,

-zastosowanie materiałów multimedialnych

-wszyscy nauczyciele,

nauczyciele przedmiotów, zajęć artystycznych

-bibliotekarz

Twórcze rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień/

-uczeń podejmuje wysiłek na rzecz własnego rozwoju;

-wzmocnienie samooceny ucznia

-udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, olimpiadach, przeglądach i zawodach sportowych;

-działalność szkolnych kół zainteresowań;

-prezentacja dorobku lub osiągnięć ucznia na forum klasy/ szkoły

- organizacja szkolnych konfrontacji teatralnych

-wszyscy nauczyciele

-opiekunowie kół zainteresowań

PATRIOTYZM

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

-uczeń okazuje szacunek dla symboli narodowych/ państwowych;

-uczeń poznaje historię, kulturę i tradycję swojego regionu


-uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, państwowych;

-zwiedzanie miejsc pamięci, muzeów i wystaw;

-udział w konkursach historycznych i literackich

-wszyscy nauczyciele

-opiekun samorządu uczniowskiego

Rozwijanie świadomości obywatelskiej i postaw prospołecznych.


-poczucie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i kraju

-nauka pieśni patriotycznych i właściwej postawy w czasie śpiewania hymnu narodowego;

-dbałość o mowę polską

-udział w akcjach charytatywnych (np. WOŚP, zbiórka na rzecz hospicjum Ziemi Kluczborskiej)

-wszyscy nauczyciele

-Rzecznik Praw Ucznia

STAŁE UROCZYSTOŚCI I DZIAŁANIA KULTURALNE

BUDUJĄCE RYTUAŁ SZKOŁY:
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄCE

TALENTY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓWRODZAJ ZAJĘĆ

OPIEKUNOWIE


ZESPÓŁ REDAKCYJNY Gim ZETA

nauczyciel języka polskiego


KOŁO TEATRALNE

nauczyciel języka polskiego


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

mgr Beata Śliczna


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W RAMACH ART. 42

– według potrzeb szkoły i uczniów


wszyscy nauczyciele

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH


nauczyciele prowadzącySPOSOBY HONOROWANIA ZASŁUG DLA SYSTEMU

PRZYJĘTYCH W SZKOLE WARTOŚCI

NAGANY UDZIELANE UCZNIOM PRZYNOSZĄCYM USZCZERBEK DOBREMU IMIENIU JEDNOSTKI I CAŁEJ SZKOŁY

SPOSOBY EWALUACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYMW celu sprawdzenia efektów oddziaływań wychowawczych planuje się bieżącą analizę ich wyników. Przyjęta forma ewaluacji to sprawozdanie, badania ankietowe, rozmowy z uczniami i dokumentacja w kronice szkolnej.Program wychowawczy został zatwierdzony z dniem ………………………………

Przewodniczący Przewodniczący Opiekun

Rady Pedagogicznej Rady Rodziców Samorządu Uczniowskiego………………………… ………………………… …………………………