Szkolny Program Profilaktyki

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy

na rok szkolny 2014/15- 2016/17
SPIS TREŚCI


1 Podstawa prawna.


2 Diagnoza czynników ryzyka.


3 Założenia programowe.


4 Harmonogram działań w wybranych obszarach:

5 Sposoby realizacji programu.


6 Przewidywane osiągnięcia uczniów.


7 Ewaluacja.


PODSTAWA PRAWNAAkty prawne:
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72
2.
Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19 i 33
3.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z późniejszymi zmianami) np. Art. 1 i inne.
4.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. Nr 51 poz. 458 Działalność edukacyjna szkoły pkt. 1,2 i 3)
5.
Rozporządzenie Ministra Edukacji 19 czerwca 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz zmieniające z dnia 31 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96) W załącznikach par. 2 ust. 1, 2; par. 16 b1 Statut szkoły określa prawa ucznia, par 16 b2 Statut szkoły określa obowiązki.
6.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami z dnia 19 sierpnia 2002r.
7.
Program ochrony zdrowia psychicznego.
9.
Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
10.
Krajowy program przeciwdziałania narkomanii.
11.
Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV.
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U. Nr 13 poz. 109 par. 1 pkt. 2 ust 2 Profilaktyka uzależnień.
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13 poz. 110)
14.
Rozporządzenie MENiS z dn. 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Z 2002r., Nr 10, poz. 96)
15.
Rozporządzenie MENiS z dn. 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. 0)Z 2002r., Nr 51, poz. 458)ZAŁOŻENIA PROGRAMU:Realizacja programu zakłada:

- umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania;

- stwarzanie warunków, w których młodzież ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych;

- dostarczanie rodzicom i uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich przeciwdziałania;

- kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;

- tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole przez wszystkich pracowników szkoły oraz warunków do zdrowego stylu życia;

-budowanie wzajemnego zaufania i poczucia własnej wartości u każdego ucznia;

-zapewnienie uczniom dostępu do programów edukacyjnych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków.CELE GŁÓWNE PROGRAMU:


CELE SZCZEGÓŁOWE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ:


1. Profilaktyka prozdrowotna


2. Profilaktyka problemowa


3. Profilaktyka uzależnień4. Przystosowanie młodzieży do życia społecznego


PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH:PROFILAKTYKA PROBLEMOWA


ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole


1.Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego agresją i przemocą - ankieta dla uczniów dotycząca zagrożeń i agresji.


2.Rozpoznawanie środowiska pozaszkolnego uczniów, którzy zachowują się agresywnie (wywiady domowe, konsultacje z rodzicami,ustalenie rodzaju i form pomocy, których oczekuje uczeń i jego rodzina).


3.Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez:

  • prowadzenie lekcji wychowawczych , zajęć warsztatowych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi;

  • organizowanie spotkań na temat agresji i przemocy z pracownikami PPP, pedagogiem szkolnym, pracownikami KPP;

  • udział młodzieży w spektaklach, projekcjach filmów profilaktycznych na terenie szkoły;

  • nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji;

  • zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata wirtualnego, cyberprzemoc;

  • organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego: zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,

4.Indywidualne konsultacje i opieka wychowawcza nad uczniami będącymi ofiarami, świadkami bądź sprawcami przemocy.


5.Współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi Instytucjami wspomagającym rodziców i uczniów zagrożonych niedostosowaniem.


- pedagog szkolny, wychowawcy,

dyrektor szkoły,

nauczyciele przedmiotów

Organizacja pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem.

1.Poradnictwo indywidualne:

-wyposażenie rodziców w materiały edukacyjne;

-informowanie o formach pomocy prowadzonej przez szkołę i placówki wspierające;


2.Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach prowadzonych przez specjalistów w PPP, KPP

poruszających tematykę przemocy i agresji w

środowisku szkolnym, rodzinnym.-pedagog szkolny , wychowawcy , nauczyciele przedmiotów
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ


ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Propagowanie wiedzy o substancjach uzależniających

i zagrożeniach związanych

z ich używaniem.


1.Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami - ankieta dla uczniów dotycząca uzależnień.


2. Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki : antyalkoholowej ,

antynikotynowej, antynarkotykowej i AIDS.

3.Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych poruszające tematykę uzależnień oraz poczucia własnej wartości z udziałem przedstawicieli instytucji świadczących pomoc w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień.


4.Podejmowanie tematyki profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach, np.(biologia, WDZ, religia, j.polski itp.)


5.Organizowanie Dnia Profilaktyki: teatry profilaktyczne, połączone z warsztatami dla uczniów i konkursami .


6.Udział w ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł

pedagog szkolny, wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

koordynator ds. zdrowia

pielęgniarka szkolna

Wspieranie rodziców i nauczycieli

1.Indywidualne poradnictwo dla rodziców.


2.Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień - gromadzenie i uzupełnienie biblioteczki dla rodziców w materiały o tematyce uzależnień, w tym dane kontaktowe instytucji wspomagających walkę z uzależnieniami.


3.Zorganizowanie spotkań dla rodziców z pracownikami KPP / PPP.


4.Informowanie rodziców o ofercie instytucji pomocowych.


5.Organizowanie szkoleń, warsztatów , spotkań dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznej i reagowania w trudnych sytuacjach.

dyrektor szkoły,

pedagog szkolny, wychowawcy

PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA


ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Promowanie zdrowego stylu życia

1.Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek turystyczno- krajoznawczych, wyjazdów integracyjnych.


2.Upowszechnienie i realizacja elementów programów promujących zdrowy styl życia:

-zdrowy styl odżywiania, aktywność ruchowa, wypoczynek .


3. Cykl lekcji wychowawczych poświęconych dbałości o zdrowie w tym zdrowie psychiczne, tj. stres i radzeniu sobie z nim; relaks oraz higienę osobistą.


5.Prowadzenie lekcji tematycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocywspółpraca z przedstawicielami instytucji kompetentnych do realizacji tematu.


6.Współpraca z Sanepidem w podejmowaniu działań zdrowotnych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów:

- udział w akcjach ogólnopolskich, tj. Światowy Dzień AIDS;


koordynator ds. zdrowia

nauczyciele przedmiotów wychowania fizycznego i techniki, edukacji dla bezpieczeństwa,

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna

PRZYSTOSOWANIE MŁODZIEŻY DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO


ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Budzenie właściwych postaw społecznych w środowisku szkolnym

1.Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz poszanowania mienia w szkole.


2.Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz praw dziecka zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi.


3.Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statutem, Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym, WSO.4.Nauka asertywnego rozwiązywania problemów:

nauka umiejętnej oceny własnych zachowań,

umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji.


5.Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich:

wpajanie nawyków kulturalnego zachowania;

kształtowanie kultury języka; promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia.


6.Poznanie zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej , uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka, uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy.


7.Włączenie rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole oraz ważne wydarzenia i działania na rzecz szkoły.


8.Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów , rodziców, nauczycieli i wychowawców.

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

pedagog szkolny


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


W wyniku działań profilaktycznych podejmowanych w gimnazjum uczeń:

- potrafi radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu mając wyrobione właściwe postawy wobec pojawiających się zagrożeń;

- zna konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych, narkotyków, palenia, picia

i wpływu używek na własne zdrowie;

- prowadzi zdrowy styl życia mając większą świadomość potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych;

- ma poczucie opieki i bezpieczeństwa ze strony szkoły;

- rozwija umiejętności psychologiczne i społeczne wzmacniające poczucie własnej wartości;

- ma wyrobioną umiejętność współpracy, rozwijania konfliktów i podejmowania decyzji

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU:EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:


Opracowany program profilaktyki będzie realizowany w ciągu trzech lat.

Podstawową formą ewaluacji będą ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; wywiad, rozmowa i obserwacja. Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej.


Szkolny Program Profilaktyki został zatwierdzony: …..................................................................…............................................ …................................. ….........................................

Przewodniczący Przewodniczący Opiekun

Rady Pedagogicznej Rady Rodziców Samorządu Uczniowskiego