Procedury działań wychowawczych:

Problemy wychowawcze

Kodeks postępowań ucznia

Konsekwencje


1.Przeszkadzanie na zajęciach:

-stosowanie się do poleceń nauczyciela;


-uważne słuchamy wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela;


-nie przerywamy gdy ktoś mówi- zabieramy głos w dyskusji;


-wykonujemy notatki w zeszytach, ćwiczeniach;

-dbamy o porządek wokół nas (śmieci, gumy wyrzucamy do kosza);


-zachowujemy się kulturalnie wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek z klasy;


Krok 1

-upomnienie ustne udzielone dziecku;


krok 2

-zapisanie uwagi w zeszycie uwag;


krok 3

-przeprowadzenie indywidualnej rozmowy z dzieckiem po zajęciach w celu omówienia problemu;

2.Prowokacyjno- aroganckie zachowanie ucznia (przejaw agresji słownej):

-szanujemy swoich kolegów i koleżanki mówiąc do siebie po imieniu;


-zachowujemy się kulturalnie powstrzymując się od stosowania wulgaryzmów wobec rówieśników i osób dorosłych;


-reagujemy na wszystkie przejawy agresji informując o nich osoby dorosłe: nauczycieli dyżurujących, wychowawców, pedagoga;


Krok 1

-zapisanie uwagi w zeszycie uwag;


-przeprowadzenie indywidualnej rozmowy z ofiarą/ sprawcą przejawianych zachowań;


krok 2

-zgłoszenie problemu wychowawcy ( rozmowa z uczniem, powiadomienie rodzica);


-poinformowanie pedagoga szkolnego (rozmowa z uczniem, wychowawcą, rodzicem)


3.Agresja fizyczna- bójki, pobicia:

-przestrzegamy bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią zachowując się spokojnie bez okazywania złości i przemocy;


-w sytuacjach trudnych możemy skorzystać z pomocy osób dorosłych, tj. wychowawcy, pedagoga;


-reaguje na różne formy zachowań nieodpowiednich podczas zajęć i przerw ,a nie jesteśmy biernymi świadkami;


Krok 1

-bezpośrednia interwencja nauczyciela;


-powiadomienie wychowawcy / pedagoga szkolnego ( rozmowa z ofiarą i sprawcą czynu) w celu rozpoznania i wyjaśnienia problemu;


-powiadomienie rodziców;


-wpisanie uwagi w zeszycie uwag;


krok 2

-zgłoszenie sprawy dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzję dot. wezwania policji;


-wychowawca ma również prawo do odmowy zabrania ucznia poza teren szkoły (na wycieczkę, spacer, wizytę w muzeum, teatrze w, min.) w przypadku rażącego naruszenia przepisów Statutu szkoły lub innych przepisów prawa


4.Niszczenie mienia szkoły:

-szanujemy mienie szkolne oraz osób prywatnych;

-zguby oddajemy do sekretariatu szkoły;


-cudze plecaki i inne rzeczy nie będące naszą własnością traktujemy z szacunkiem;


-zaistniałe szkody w sali lekcyjnej zgłaszamy nauczycielowi;


-odpowiadamy za ład i porządek panujący w sali lekcyjnej podczas zajęć;

-szanujemy ławki i pomoce naukowe znajdujące się w szkole;Krok 1

-powiadomienie wychowawcę, dyrektora szkoły ;


-nawiązanie kontaktu z rodzicami;


krok 2

-poniesienie konsekwencji finansowych przez opiekunów dziecka;


-powiadomienie policji;


-nagana dyrektora szkoły

5. Posiadanie i używanie środków odurzających i substancji psychotropowych tj. alkoholu, papierosów, e-papierosów, narkotyków, dopalaczy.

-nie przynosimy i używania środków psychoaktywnych na terenie szkoły;

-dbamy i zachowujemy zasady higieny osobistej i higieny otocznia;

-reagujemy na różne formy zachowań informując o złym samopoczuciu rówieśników osoby dorosłe będące na terenie szkoły;Krok 1

-poinformowanie wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły

-wezwanie rodzica do szkoły;

-uwaga w zeszycie uwag


Krok 2

-udzielenie nagany dziecku


Zastosowanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.


6.Opuszczanie terenu szkoły:

-czas wolny między lekcjami spędzamy na terenie szkoły;


-przestrzegamy zakazu opuszczania szkoły ze względu na bezpieczeństwo własne i innych;


Krok 1

-wpis uwagi w zeszycie uwag,


Krok 2

-po 5 uwagach w zeszycie uwag powiadomienie rodzica

7.Cyberprzemoc

-szanujemy swoją prywatność dbając o przekaz informacji udzielanych innym;


-nie udostępniamy i nie publikujemy żadnych zdjęć, filmów z udziałem osób bez ich zgody;


-reagujemy na różne wszelkie formy cyberprzemocy (powiadamy osoby dorosłe);Krok 1

-powiadomienie pedagoga, dyrektora szkoły;

-wezwanie rodziców


Krok 2

-powiadomienie policji;
8.Używanie telefonów komórkowych w szkole.

-wyłączamy telefon komórkowy i inne urządzenie elektroniczne podczas lekcji i innych zajęć organizowanych przez szkołę;


-pamiętajmy, iż rzeczy wartościowe np. telefon komórkowy i inne urządzenia telekomunikacyjne, uczeń przynosi do szkoły wyłącznie na swoją odpowiedzialność;


Krok 1

-upomnienie ustne udzielone dziecku;

-wpis uwagi w zeszycie uwag;


krok 2

-zabranie telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego i umieszczenie w sekretariacie szkoły do czasu odbioru przez opiekunów dziecka;